СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА
ПОБАРАЈ ПОНУДА

НЕТО ПЛАТА

е приход кој што го остварува работникот за извршената работа кај одреден работодавач и износот не може да биде понизок од минималната плата утврдена со закон и колективен договор.

БРУТО ПЛАТА

се состои од нето платата заедно со даноци и придонеси на плата, согласно со прописите и колективните договори. Средствата од придонесите се контролирани од Министерсвото за финансии кои пак согласно со законите го уредуваат системот за задолжително социјално осигурување.

Секое физичко лице кое е осигурано и во чие име и за чија сметка се плаќаат придонеси е обврзник за плаќање на придонеси, а работодавачот е обврзник да изготви пресметка на плата и да изврши уплата на придонесите за сметка на обврзникот.
Точноста при изготвувањето на пресметка на плата е најважно нешто за секоја фирма, тоа е многу осетливо пршање што се однесува до вработените и во поголем дел од фирмите е деловна тајна.
Пресметката на плата е материја на чести промени во законодавството и регулативата, зашто ја прави многу сензитивна област за која ви е потребен стручниот тим од професионаци на Конто Плус Консалтинг.

Ви нудиме:

  • Изготвување на пресметка на плата ( евиденција на надоместоци околу работни односи, исплатни ливчиња, платен список, боледувања, евиденција за статистика, просек од плата и слично ),
  • Пресметка на авторски права, договори и слично,
  • Изработка на платни наози за испалта на други лични примања, придонеси и даноци,
  • ОН-Лајн Пријава и одјава на вработен во АВРМ,
  • Пресметки за регреси, бонуси, кирија, дивиденда и слично
laptop

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk