СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО
ПОБАРАЈ ПОНУДА

Иновации во финансиското сметководство:

Дигитални технологии, автоматизација и електронски платежни системи за успешно управување со финансите на вашиот бизнис

Финансиско сметководство е евидентирање, класификација, интерпретација на финансиските трансакции ( дневник, главна книга, помошни книги) и изработка на финасиски извештаии на еден деловен субјект или институција (биланси, извештај за приходи и расходи, приливите и издатоците, извештај за расходите според функионалната класификација, извештај за паричните текови, извештај за промените во вредностите и обемот на имотот и обврските, извештај за обврските ), во функција на надворешни корисници.

laptop

Најважна карактеристика

за финансикото сметководство е обработката на иформациите кои се однесуваат на веќе завршените работни процеси, како и нивната намена за надворешно известување. Конто Плус Консалтинг ви нуди:

• Евиденција на деловни настани во деловни даночни книги во согласност со МСФИ,
• Водење и управување на регистар на основи средства и пресметка на амортизација,
• Водење на благајна,

• Контрола на точноста на сметководствените документи со законодавството и сметководствените стандарди,
• Собирање и обработка на сите документи,
• Контрола и усогласување на фактичката со сметководствена состојба на средства, обврски и капитал во главните и аналитичките помошни книги,
• Изготвување на фактури и комуникација со сите надлежни институции,
• Водење на аналитика за купувачи и добавувачи,
• Изготвување на компезација и цесија,
• Пресметки поврзани со сите видови на даноци: ДДВ, персонален данок, данок на добивка.

Барате коректност и вистинитост на податоците во билансот на состојбата ?

Тимот на Конто Плус Консалтинг е подготвен да Ви ја понуди нашата стручност, експертиза и повеќегодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство.

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk