Автор: Сандра Џиџалеска

септември 12, 2018 Сандра Џиџалеска No comments exist

Согласно Одлуката за ослободување од обврска за користење на интегриран автоматски систем за управување на вршителите на авто-такси превоз на патници (Службен весник на РМ бр.16/15 и 208/15 ) вршителите на авто-такси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување . Ова ослободување претходно важеше за период 1…

септември 12, 2018 Сандра Џиџалеска No comments exist

I. За поднесување документација за лица кои досега се немаат стекнато со уверение за сметководител/ овластен сметководител во согласност со Законот потребно е: Со статус на сметководител или овластен сметководител се стекнува лице кое ги исполнило условите од членовите 15 и 16 од Законот и се стекнало со трајно уверение за сметководител, односно овластен сметководител…