Нашата експертиза

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Ние ги реализираме нашите услуги со најголема професионалност, највисок квалитет, навременост, точност и сигурност затоа што ние сме едноставно темелни и транспарентни посветени и достапни за нашите клиенти.

 

Нашата цел

Заедно можеме се!

Надворешно сметководство и работењето на клауд се веќе задолжителна норма во 21ви век. Нашата експертиза и знаење на сметководстевените закони и стандарди во Македонија усвоени од МСС и МСФИ кои се неопходни за правилно водење на сметководствени и книговодствени услуги е она за што сме најдобри.
Ние знаеме дека високо квалитетно, навремено, точно, прецизно и комплетно евидентирање на книговодство е основата на секој успешен бизнис или компанија.

ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВО

евидентирање, класификација, интерпретација на финансиските трансакции и изработка на финасиски извештаии на еден деловен субјект или институција.

МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО

аналитичка евиденија на суровини, репроматеријали, резервни делови и стоки кои се залихи на фирмата и кои треба да се водат по магацини, а тие пак се задолжени по количина и набавна вредност

l

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМА

Конто Плус Консалтинг е овластен регистрационен агент и врши регистрација на фирма ( ТП, ДООЕЛ, ДОО) во Централен регистар.

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

Нето плата е приход кој што го остварува работникот за извршената работа кај одреден работодавач

Од основачот

Сами креирате ја вашата иднина

Сметководствените услуги се исклучително комплексни за кои е потребно знаење и експертиза. Нашата цел е додека Вие сте сконцентрирани на Вашиот професионален план како да ги зголемите вашите приходи и профит, ние одговорно и професионално во рамките на Законите да го бележиме Вашето работење.

Нудиме

Цени За Сите Бизниси

Како што луѓето може да бидат разнообразни така е и за бизнисот. Токму таа различност е причина поради којашто ние направивме неколку пакети за сметководствени услуги.

кОНТАКТ ИНФО

ул. Плачковица 7,
2300 Кочани
+38978909555
info@kontoplus.mk