- Услуги -

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА КОИ ГО ДВИЖАТ ВАШИОТ БИЗНИС НАПРЕД

smetkovodstveniuslugi

Сметководствен услуги 

Нека постојаните промени и дополнувања на законските регулативи не бидат проблем за Вашиот бизнис! Дозволете ни на време да ве информираме во согласно со меѓународните сметководствени стандарди и нивната примена и да ви помогнеме околу правилно евидентирање на сметководствените настани врз основа на соодветна сметководствена документација и припрема на точни финансиски извештаи. Бидете и Вие во чекор со промените и користете ги нашите сметководсвени услуги:

·         Финансиско сметководство

·          Материјално сметководство

·          Девизно работење

·          Пресметка на плати

·          Управувачко сметководство

·          Финансиско известување

·         пресметки поврзани со сите видови даноци: ДДВ, персонални даноци, данок на добивка

konsalting

Консалтинг услуги 

Нашиот стручен тим одговара на Вашите потреби уште пред да го започнете Вашиот бизнис давајќи ви тековна поддршка и следејќи го Вашиот развој во сите фази со следните консалтинг услуги:

  • правни и даночни совети при регистрација;
  • Регистрација на фирма;
  • Изработка на инвестициони и бизнис планови;
  • Пријава – одјава на даночен обврзник;
  • Изработка на интерни акти: сметководствени политики, правилник за работа, правилник за попис;
  • оперативни работи: пријави и одјави на вработени, боледувања и слично.
danoci

Даночни услуги 

Препознајте го и правилно изменаџирајте го даночниот ризик пред тој да стане Ваш проблем, намалете ја Вашата даночна изложеност и дозволете ни да ги пресметаме реалните даночни позиции во согласност со сите законски барања и прописи користејќи ги нашите даночни услуги:

·         Сметководство на даноци

·         Даночно планирање

·         Усогласеност со законските прописи

·         Царини